အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ယိုစိမ့်စမ်းသပ်သူများ

မြင့်မားသောဗို့အား

  • UDK451 မြင့်မားသောဗို့အားယိုစိမ့်စမ်းသပ်သူ - 1 ဦး ခေါင်း
  • UDK452 မြင့်မားသောဗို့အားယိုစိမ့်သောစမ်းသပ်သူ - 1 မှ 2 ဦး ခေါင်း
  • UDK453 မြင့်မားသောဗို့အားယိုစိမ့်သောစမ်းသပ်သူ - 1 မှ 3 ဦး ခေါင်း
  • UDK454 မြင့်မားသောဗို့အားယိုစိမ့်သောစမ်းသပ်သူ - 1 မှ 4 ဦး ခေါင်း
  • UDK461 မြင့်မားသောဗို့အားယိုစိမ့်စမ်းသပ်သူ - 1 ဦး ခေါင်း
TOP

သင့်အသေးစိတ်မေ့နေပါသလား?