အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ယိုစိမ့်စမ်းသပ်သူများ

တည်ငြိမ်သော

  • UDK050 စီးပွါးရေးယိုစိမ့်မှုကိုစမ်းသပ်သူ - ၁ ဦး
  • UDK055 စီးပွါးရေးယိုစိမ့်မှုကိုစမ်းသပ်သူ - ၁ ဦး
  • UDK060 စည်ယိုစိမ့်စမ်းသပ်သူ - 1 ဦး ခေါင်း
  • UDK250 ယိုစိမ့်စမ်းသပ်သူ - 1 ဦး ခေါင်း
  • UDK310 ယိုစိမ့်သောစမ်းသပ်သူ - မျိုးစုံသောခေါင်းများ
  • UDK500 IBC ယိုစိမ့်စမ်းသပ်
TOP

သင့်အသေးစိတ်မေ့နေပါသလား?